จุดเด่น

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระคืน โดยแบ่งเป็น

  • ลูกค้ารายใหม่ หรือลูกค้าที่ใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคารมาน้อยกว่า 1 ปี วงเงินให้กู้สูงสุดได้ ไม่เกินรายละ 250 ล้านบาท
  • ลูกค้ารายเดิม ที่ใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคารมาไม่น้อยกว่า 1 ปี วงเงินให้กู้สูงสุด ไม่เกิน รายละ 2,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ วงเงินให้กู้รวมที่มีกับธนาคาร (Total Exposure) ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนของสหกรณ์ และวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันที่สหกรณ์ได้ก่อหนี้และภาระผูกพันไปแล้วรวมกับวงเงินที่ขอกู้ครั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ

อัตราดอกเบี้ย

ประเภทสินเชื่อ

  • ประเภทเงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  • วงเงินกู้ระยะยาว

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี

หลักประกันการกู้

ใช้ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้

  • ให้กรรมการสหกรณ์ทุกคนและผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน
  • หลักประกันประเภท สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักประกัน
  • หลักประกันอื่นตามที่ธนาคารเห็นสมควร