ธนาคารออมสินมุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) อย่างเต็มรูปแบบเพื่อ “ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม” สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมด้วยแนวคิด “Making POSITIVE Impact on Society” มุ่งสร้างความสมดุลในด้าน

Social Mission Integration 1

นำเอาภารกิจเชิงสังคม (Social Mission) มาบูรณาการภารกิจด้านสังคม (Social Mission Integration) ในทุกกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ ด้วยการดำเนินภารกิจหลัก 2 ด้านควบคู่กัน (Dual Missions) ทั้งภารกิจเชิงพาณิชย์ (Commercial Mission) ที่มีเป้าหมายการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่องค์กร พร้อมดูแลพนักงานและลูกจ้าง และมิติภายนอกองค์กร (External Sustainability) ด้วยการนำกำไรจากการดำเนินกิจการไปสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคม ในการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ธนาคารออมสินบูรณาการภารกิจเชิงสังคมในทุกกระบวนการสำคัญขององค์กร (Social Mission Integration) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความยั่งยืนตามกรอบ ESG ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้แต่ละหน่วยธุรกิจนำเอาภารกิจเชิงสังคม (Social Mission) มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก ลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ที่จะร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Social Mission Integration 2

Skip to content