วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564  :

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นผู้แทนธนาคารออมสิน ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 โดยสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บริการบุคลากรทางการแพทย์ที่มาให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน เซนทรัลพลาซา ลาดพร้าว

1

2

3

4

 

นายวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนธนาคารออมสิน ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 โดยสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลบางปะกอก 1 เพื่อให้บริการบุคลากรทางการแพทย์ที่มาให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน

1

 

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2564  :

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์ุ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนธนาคารออมสิน ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 โดยส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในการบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน โดยสนับสนุนดังนี้
1. ชุดป้องกัน CPE จำนวน 1,500 ชุด
2. หน้ากากป้องกันละออง จำนวน 2,000 ชิ้น

14318535149822

14318535648682

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 :

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนธนาคารออมสิน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พัดลม ข้าวสาร พร้อมทั้งน้ำดื่ม ให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วย วัดสะพาน คลองเตย

14318528604267

14318530225432

14318531840300

14318532013521

Skip to content