banner banner

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ธนาคารออมสินให้ความสำคัญต่อการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของธนาคาร 6 กลุ่ม ได้แก่

1) หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานภาครัฐ

2) พันธมิตร และคู่ค้า

3) ลูกค้า

4) สื่อมวลชน

 5) สังคม และชุมชนสำคัญ 

 6) คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

ด้วยการรับฟังความคิดเห็น และสร้างการส่วนร่วมผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่่ทำให้้ธนาคารเข้าใจความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวล ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง และนำมากำหนดแนวทางการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ช่วยป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น โดยนำมาตรฐาน AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) มาประยุกต์ใช้ รวมทั้งมีการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์ หรือบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว ส่งเสริมและสร้างคุณค่าร่วมกันสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน  

6กลุ่มผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แชร์เนื้อหา :
Skip to content