แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG)

 • E-Environment

 • S-Social

 • G-Governance

 

นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน (ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 658)

นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติร่วมกันสำหรับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารทุกคน โดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงานของธนาคารด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน แนวปฏิบัติตามหลักมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ขององค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in process) และโครงการ/กิจกรรมนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after process) ควบคู่ไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน ในอันที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยและอีก 193 ประเทศมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันในปี 2573 เพื่อมุ่งไปสู่ “สังคมที่เราต้องการ” (The Society We Want)

 

นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process)   (ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 694)

มุ่งมั่นปฏิบัติตนตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงาน  กำหนดบทบาทของพนักงานโดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่กำกับให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  พนักงานซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในขั้นปฏิบัติการต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ลูกค้าต้องได้รับมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและได้รับการปฏิบัติจากธนาคารอย่างเท่าเทียมกัน  สังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  ต้องได้รับผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับผลกระทบทางลบเลย  ธนาคารต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนา  ช่วยเหลือ  และดูแลที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ  (Economic)  สังคม  (Social)  และสิ่งแวดล้อม  (Environment)  ในอันที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน  Sustainable Development Goals  (SDGs)  ขององค์การสหประชาชาติ  และตามวิสัยทัศน์  “ธนาคารเพื่อสังคม”  (Social Bank)

นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process) ประมวลจากมาตรฐาน ISO  โดยได้กําหนดสาระสําคัญแบ่งออกเป็นกรอบการพัฒนา  7  พฤติกรรมหลัก (7  Core Principles)  ได้แก่  :

 • ความรับผิดชอบ (Accountability)
 • ความโปร่งใส  (Transparency)
 • การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  (Ethical Behavior)
 • การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  (Respect for Stakeholder Interests)
 • การเคารพต่อหลักนิติธรรม  (Respect for the Rule of Law)
 • การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล  (Respect for International Norms of Behavior)
 • การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน  (Respect for Human Rights)

หัวข้อหลัก  7  ประการ  (7  Core Subjects)  ได้แก่

 • การกำกับดูแลองค์กร  (Organizational Governance)
 • สิทธิมนุษยชน  (Human Right)
 • การปฏิบัติด้านแรงงาน  (Labor Practices)
 • สิ่งแวดล้อม  (The Environment)
 • การปฏิบัติดำเนินงานอย่างเป็นธรรม  (Fair Operating Practices)
 • ประเด็นด้านผู้บริโภค  (Consumer Issues)
 • การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน  (Community Involvement and Development)
Skip to content