ออมสินเพื่อสังคม - Government Savings Bank

หน้าหลัก > GSB CSR > ออมสินเพื่อสังคม

ออมสินเพื่อสังคม

ธนาคารออมสิน ให้ความสำคัญกับการเป็นพลังขับเคลื่อน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติในการแก้้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ การลดปัญหาความยากจน การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานรากให้มีความเข้มแข็งพร้อมมุ่งสู่การเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” อันนำไปสู่การสร้างอนาคต ที่มั่นคง และความสุขที่ยั่งยืนของประเทศและประชาชน

 

สำหรับด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนนั้น ธนาคาร ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินภารกิจเพื่อสังคมและชุมชนอย่างมีธรรมาภิบาล ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) ผ่านการดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน การสร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างตลาด สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เศรษฐกิจฐานราก เยาวชนและผู้สูงวัย ตลอดจนการบริหารจัดการภารกิจด้านสังคมและนโยบายรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

 

Shutterstock 1033213405 Edit 22

 

นโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน

เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติร่วมกันสำหรับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารทุกคน โดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงานของธนาคารด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน แนวปฏิบัติตามหลักมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ขององค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in process) และโครงการ/กิจกรรมนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after process) ควบคู่ไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน ในอันที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยและอีก 193 ประเทศมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันในปี 2573 เพื่อมุ่งไปสู่ “สังคมที่เราต้องการ” (The Society We Want) …

อ่านเพิ่มเติมคลิก >>

 

 

2

Csr News3

Csr Rp3

 

 

 

Sdgs

การดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

ตั้งแต่ที่องค์การสหประชาชาติ ได้มีการประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ข้อ เมื่อปี ค.ศ.2015 ซึ่งครอบคลุมมิติการพัฒนาต่างๆ ทั้งในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา คุณภาพชีวิตประชากร การรักษาสิ่งแวดล้อม การขจัดความยากจน และการสร้างความเท่าเทียม เป็นต้น ซึ่งธนาคารออมสินได้ยึดมั่นต่อการตอบสนองตามแต่ละเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินได้นำแนวปฏิบัติ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจสถาบันการเงิน มากำหนดเป็นกรอบนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคารออมสินเพิ่มเติม เช่น หลักการธนาคารที่รับผิดชอบของสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มทางการเงิน (UNEPFI) และนโยบายสนับสนุนการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารออมสิน ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการดำเนินงานตอบสนองต่อเป้าหมายหลักจำนวน 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 1 การแก้ไขปัญหาความยากจน และเป้าหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งสอดคล้องต่อบทบาทที่ทางธนาคารออมสินวางเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม ตามแนวคิด “Making POSITIVE Impact on Society” ผ่านการสร้างความยั่งยืนและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ทั้งมิติภายนอกองค์กร (External Sustainability) ในการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก สังคม และ ชุมชน (Social Value proposition) ควบคู่กับมิติภายในองค์กร (Internal Sustainability) ในการดำเนินภารกิจเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่องค์กรควบคู่ไปด้วยกัน