ธนาคารออมสินมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรตามภารกิจ “ธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank)” อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการสร้างความยั่งยืนและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ทั้งมิติภายนอกองค์กรในการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ควบคู่กับมิติภายในองค์กรในการดำเนินภารกิจเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะ “ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม” โดยได้กำหนดกรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของธนาคารออมสิน (GSB Sustainability Approach) 4 ด้านหลัก ดังนี้
1) Maximize Positive Impact : มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวก
2) Strengthening The Government’s Policy : เป็นพลังในการส่งเสริมนโยบายภาครัฐ
3) Resource Optimization : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
4) Trust & Transparency : มุ่งเน้นความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส
 
กรอบ
Skip to content