การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน การพัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ทำไม “ธนาคารต้องมีบทบาทสำคัญ” ด้านความยั่งยืน?

ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ทำให้เกิดการรวมตัวกันขององค์กรต่าง ๆ
เพื่อให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Developement)

ภาคสถาบันการเงินมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจที่จะเป็นผู้นำ
ในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance: ESG)

สถาบันการเงินของไทยมีบทบาทอย่างไรต่อประเด็นด้านความยั่งยืน?
ธปท. ได้กำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนเข้าเป็นหนึ่งในประเด็นท้าทายในแผนยุทธศาสตร์ของธปท. ปี 2563 – 2565 โดยระบุว่า “การดำเนินงานที่ต้องคำนึงถึงความยั่งยืน (Sustainability) ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล นั้นถือเป็นเรื่องที่ธนาคารไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้”
นอกจากนี้ ธปท. ได้ร่วมลงนามกับสมาคมธนาคารไทย และ 15 ธนาคารพาณิชย์ในบันทึกข้อตกลง “แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines-Responsible Lending) ” เพื่อเป็นแนวทางให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินกิจการภายใต้หลักการธนาคาร เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)

Skip to content