ธนาคารออมสินลงนามรับใน “หลักการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ” หรือ “Principles for Responsible Banking (PRB)” ของสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการเงิน

(United Nations Environment Programme Finance Initiative : UNEP FI) ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อยกระดับการดำเนินงานในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม

และธรรมาภิบาลของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยถือเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแห่งแรกของไทยที่เข้าร่วมสนับสนุนหลักการดังกล่าว

6px

Skip to content