ธนาคารกำหนดนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและกรอบการดำเนินงานในการยกระดับสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้แนวปฏิบัติการพัฒนาความยั่งยืนที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล โดยมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินในแต่ละระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

Info นโยบาย 778

Skip to content