ทำไม “ธนาคารต้องมีบทบาทสำคัญ” ด้านความยั่งยืน?

Esg Ico 1

ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก

 • ความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
 • ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม
 • ปัญหาการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใสในองค์กร
Esg Ico 2

ทำให้เกิดการรวมตัวกัน
ขององค์กรต่าง ๆ

เพื่อให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ
ตามแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
(Sustainable Developement)

Esg Ico 3

ภาคสถาบันการเงินมีบทบาทสำคัญ
ต่อเศรษฐกิจ ที่จะเป็นผู้นำ

ในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environment Social and Governance: ESG)

สถาบันการเงินของไทยมีบทบาทอย่างไร ต่อประเด็นด้านความยั่งยืน?

ธปท. ได้กำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนเข้าเป็นหนึ่งในประเด็นท้าทายในแผนยุทธศาสตร์ของธปท. ปี 2563 – 2565 โดยระบุว่า “การดำเนินงานที่ต้องคำนึงถึงความยั่งยืน (Sustainability) ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล นั้นถือเป็นเรื่องที่ธนาคารไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้”

นอกจากนี้ ธปท. ได้ร่วมลงนามกับสมาคมธนาคารไทย และ 15 ธนาคารพาณิชย์ในบันทึกข้อตกลง “แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines-Responsible Lending) ” เพื่อเป็นแนวทางให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินกิจการภายใต้หลักการธนาคาร เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)

Esg Materiality2 Sm

ธนาคารออมสินกับบทบาทการเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบ

ธนาคารออมสิน มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มทางการเงิน หรือ UNEP Finance Initiative (UNEP FI)” เพื่อเข้าร่วม “หลักการเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Banking : PRB)” โดยถือเป็นสถาบันการเงินของรัฐรายแรกของไทยที่เข้าร่วมสนับสนุนหลักการดังกล่าว

UNEP FI: United Nations Environment Programme Finance Initiative หรือสำนักงานโครงการ สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการเงิน

เกิดจากการรวมตัวกันของ สำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP (United Nations Environment Programme) กับสถาบันการเงิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคการเงินมีความตระหนักถึง การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

UNEP FI ได้ประกาศ “หลักการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ” หรือ “Principle for Responsible Banking (PRB)” เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 62 ถือเป็น ความริเริ่มสำคัญในแวดวงธนาคารในด้าน ESG ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัย ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ปัจจุบัน (ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2563) มีสมาชิก 335 แห่ง ครอบคลุมสถาบันการเงิน 3 ด้าน คือ Banking Investment และ Insurance

หลักการ 6 ข้อ ของธนาคารที่มีความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Banking: PRB)

1. Alignment - การปรับกลยุทธ์

ปรับกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หรือสอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. Impact & Target Setting - การลดผลกระทบและการกำหนดเป้าหมายกำหนดเป้าหมาย

กำหนดเป้าหมาย เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ บริการ และการดำเนินงานของธนาคาร

3. Client & Customers - ลูกค้าและผู้ใช้บริการ

ให้บริการลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ เพื่อผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน

4. Stakeholders - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปรึกษาหารือ สานสัมพันธ์ และเป็นหุ้นส่วน พร้อมร่วมมือกันในการดำเนินงาน กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบ

5. Governance & Culture - ธรรมาภิบาลและการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร

การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผล และการปลูกฝังให้มีวัฒนธรรมการเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบ

6. Transparency & Accountability - ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ตรวจสอบการปฏิบัติตาม “หลักการเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบ” อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ธนาคารออมสินกับบทบาทการเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบ

ธนาคารออมสิน ได้วางเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็น Social Bank หรือ “ธนาคารเพื่อสังคม” อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal หรือ SDGs) 2 ด้านหลัก คือ ด้านที่ 1 ลดความยากจน และด้านที่ 10 ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม

Stock Vector
Stock Vector Sm
 • พิจารณาการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม โดยไม่ส่งผลเสียต่อชุมชน
 • เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ( Soft Loan ) แก่ผู้ประกอบการรายย่อย เป็นต้น
 • ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงบริการทาง การเงิน และการให้ความรู้ทางการเงินกับ กลุ่มลูกค้าฐานรากหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ห่างไกล
 • เช่น โครงการให้ความรู้ทางการเงิน , สินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ , สินเชื่อเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) เป็นต้น
 • ส่งเสริมการดำเนินการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใส
 • เช่น ไม่สนับสนุนการดำเนินงานที่ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ,จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

ธนาคารจะได้รับประโยชน์อย่างไรในการเข้าร่วม “Principles for Responsible Banking: PRB”

 1. ยกระดับการพัฒนาธุรกิจและดำเนินงานเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของธนาคารให้เป็นต้นไปตามมาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ได้รับข้อเสนอแนะประจำปี องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนมุมมอง และแนวทางปฏิบัติที่ดีกับกลุ่มธนาคารที่เป็นสมาชิก UNEP FI
 4. มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่มธนาคารที่เป็นสมาชิก UNEP FI
Skip to content