banner banner

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ธนาคารให้ความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่มีผลกระทบต่อธนาคารและ/ ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจของธนาคาร เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อรับฟังความต้องการ ความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันเป็นประจำทุกปี ผ่านการสัมภาษณ์/ประชุมร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการกำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและแนวทางในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

โดยนำหลักการมาตรฐานสากล AA1000 Stakeholder Engagement Standard: AA1000SES มาเป็นกรอบในการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าจัดลำดับความสำคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากทิศทางการดำเนินงานของธนาคารและความสำคัญต่อธุรกิจ
ธนาคารในมิติต่างๆ เพิ่มเติม และกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากลักษณะงาน/กระบวนการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องตามภารกิจหลักของธนาคาร จำนวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) กลุ่มหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานภาครัฐ
2) กลุ่มพันธมิตร และคู่ค้า
3) กลุ่มสังคม และชุมชนสำคัญ
4) กลุ่มลูกค้า
5) กลุ่มสื่อมวลชน
6) กลุ่มคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

6กลุ่มผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ธนาคารมีการกำหนดแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566 – 2570 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามสากล และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กร และกำหนดให้ทุกฝ่ายงานและธนาคารออมสินภาคจัดทำแผนงานในการสร้างความพันธ์ หรือยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มที่ชัดเจน มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีการติดตามและประเมินผลตามแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และระดับความคาดหวังในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงปรับปรุงแนวทางในการบริหารการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

>> รายงานผลการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566

แชร์เนื้อหา :
Skip to content