การพัฒนาความยั่งยืน

Social Mission Integration ของธนาคาร

banner banner

แนวคิด Social Mission Integration

ธนาคารออมสินมุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) อย่างเต็มรูปแบบเพื่อ “ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม” สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมด้วยแนวคิด

“Making POSITIVE Impact on Society” มุ่งสร้างความสมดุลในด้าน

  • สังคม (People) ที่มุ่งสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินด้วยต้นทุนดอกเบี้ยที่เป็นธรรม
  • สิ่งแวดล้อม (Planet) มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และดูแลสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐกิจ (Profit) มุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในองค์กร สร้างกำไรตามสมควรให้กับองค์กร

นำเอาภารกิจเชิงสังคม (Social Mission) มาบูรณาการภารกิจด้านสังคม (Social Mission Integration) ในทุกกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ ด้วยการดำเนินภารกิจหลัก 2 ด้านควบคู่กัน (Dual Missions)

ทั้งภารกิจเชิงพาณิชย์ (Commercial Mission) ที่มีเป้าหมายการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่องค์กร พร้อมดูแลพนักงานและลูกจ้าง

และมิติภายนอกองค์กร (External Sustainability) ด้วยการนำกำไรจากการดำเนินกิจการไปสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคม ในการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 

Social Missionup1

ธนาคารออมสินบูรณาการภารกิจเชิงสังคมในทุกกระบวนการสำคัญขององค์กร (Social Mission Integration) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความยั่งยืนตามกรอบ ESG ให้เกิดขึ้นจริง

อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้แต่ละหน่วยธุรกิจนำเอาภารกิจเชิงสังคม (Social Mission) มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก ลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม

รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ที่จะร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Social Missionup2

แชร์เนื้อหา :
Skip to content