การพัฒนาความยั่งยืน

หลักการ PRB

banner banner

ธนาคารออมสินกับบทบาทการเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบ

ธนาคารออมสิน มุ่งมั่นการเป็นธนาคารเพื่อสังคมโดยลงนามรับใน “หลักการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ” ของสํานักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มทางการเงิน หรือ UNEP Finance Initiative : UNEP FI ถือเป็นแบงก์รัฐแห่งแรกที่เข้าร่วมรับใน “หลักการเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบ” หรือ “Principles for Responsible Banking(PRB)” โดยถือเป็นสถาบันการเงินของรัฐแห่งแรกของไทยที่เข้าร่วมสนับสนุน หลักการดังกล่าว

หลักการเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบฉบับนี้ถือเป็นแนวทางใน การกําหนดกรอบกลยุทธ์และเป้าหมายที่สร้างผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล และมีกระบวนการนําไปใช้ติดตาม ประเมินผล และบูรณาการอย่างเป็นระบบ รวมถึงการได้รับข้อเสนอแนะประจําปีและองค์ความรู้ จากการแลกเปลี่ยนมุมมอง และแนวทางปฏิบัติที่ดีกับกลุ่มธนาคารที่เป็นสมาชิก UNEP FI เพื่อนํามาปรับปรุงแนวนโยบายและการดําเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Alignment

การดำเนินงานที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Impact & Target Setting

การกำหนดเป้าหมายที่เพิ่มผลกระทบ
เชิงบวก หรือลดผลกระทบเชิงลบ

Clients & Customers

การให้บริการลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ

Stakeholders

การร่วมดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยความรับผิดชอบ

Governance & Culture

การมีธรรมาภิบาลและการปลูกฝัง วัฒนธรรม
การเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบ

Transparency & Accountabillity

เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

แชร์เนื้อหา :
Skip to content