6 เรื่องเงินเฟ้อต้องรู้ก่อนวิกฤติ

Shutterstock 2057838890

สถานการณ์เงินเฟ้อนับเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมื่อหลายประเทศทั่วโลกต่างเผชิญกับแรงกดดันในการฟื้นตัวกลับมาลุกยืนได้อีกครั้ง เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทยย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับปากท้องคนไทยกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ชวนมาทำความเข้าใจกับภาวะเงินเฟ้อ พร้อมตระหนักในปัญหาข้าวยากหมากแพงแต่ไม่ตระหนกเพื่อให้พร้อมต่อการรับมืออย่างมีสติและผ่านพ้นวิกฤติไปได้ด้วยดี

รู้อย่างไรว่าเรากำลังเจอกับภาวะเงินเฟ้อ

เมื่อต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อ แต่ละภาคส่วนในประเทศสามารถรับรู้ได้ผ่านอำนาจเม็ดเงินที่เปลี่ยนแปลงไปแตกต่างกันคือ

  • ภาวะเงินเฟ้อในระดับประชาชน มีผลให้อำนาจการซื้อของประชาชนที่น้อยลง แสดงให้เห็นผ่านราคาสิ่งของและค่าครองชีพที่สูงขึ้น เงินเท่าเดิมซื้อของได้น้อยลง รายได้ที่มีไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
  • ภาวะเงินเฟ้อในระดับผู้ประกอบการ มีผลให้ต้นทุนการผลิตมีราคาสูงขึ้นในขณะที่ยอดขายลดน้อยลง แสดงให้เห็นผ่านการชะลอการผลิต การปิดสาขาหรือยกเลิกบางประเภทสินค้าเพื่อลดต้นทุน ไปจนถึงการเลย์ออฟพนักงานเพื่อให้บริษัทยังไปต่อได้ ส่งผลให้คนตกงานมากขึ้น
  • ภาวะเงินเฟ้อในระดับประเทศ มีผลโดยตรงต่อศักยภาพการผลิตของประเทศในระยะยาวที่ชะลงลงเนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงและการซบเซาของภาคธุรกิจที่ขายไม่ออก ทำให้การลงทุนเพื่อผลิตสินค้าชะงัก

รูปแบบของเงินเฟ้อมีอะไรบ้าง

เงินเฟ้อคือภาวะที่ราคาสินค้าที่เคยใช้จ่ายในชีวิตประจำวันขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นได้ 2 รูปแบบคือ ความต้องการซื้อสินค้าและบริการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นแต่ผลการผลิตไม่เพียงพอทำให้ราคาจำต้องปรับสูงขึ้น (Demand-Pull Inflation) และ ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจนผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนได้จึงต้องปรับราคาผลผลิตให้สูงขึ้น (Cost-Push Inflation) ซึ่งส่งผลต่อรายจ่ายของประชาชนที่จำเป็นต้องรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น รายได้เดิมไม่เพียงพอต่อการยังชีพเพราะนำมาใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลง จึงเป็นหนาที่ของธนาคารกลางในการดูแลอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและไม่ผันผวน (Low – Stable Inflation) เพื่อให้เศรษฐกิจยังเติบโตได้

 ใครอาจต้องเผชิญกับผลกระทบหนักหนาที่สุด

เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ ประชาชนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหนาที่สุดคือกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเพราะได้รับผลกระทบหลายทาง อย่างแรกเลยคือการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยที่มีค่าใช้จ่ายอยู่ในหมวดนี้ถึง 45% จึงต้องแบกรับกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยนี้ทำงานในธุรกิจที่มีความเปราะบางเป็นทุนเดิม เช่น ภาคบริการ การท่องเที่ยว หรือ อาชีพอิสระซึ่งมีรายได้ที่ไม่แน่นอน ท้ายที่สุดคือ ภาระหนี้สินที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นทวีคูณกับหนี้สินที่มีอยู่แล้วทำให้ครัวเรือนรายได้น้อยต้องรับมือกับปัญหาเงินเฟ้ออย่างรอบทิศทาง

กลุ่มสินค้าใดบ้างที่มีราคาพุ่งแรง

เมื่อราคาพลังงานโลกมีราคาขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านอุปทานที่มากกว่าอุปสงค์ส่งผลสถานการณ์เงินเฟ้อโดยตรงด้วยต้นทุนราคาวัตถุดิบอย่างก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม สินค้ากลุ่มโลหะ กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีที่ยังคงมีราคาสูงขึ้นจากปัจจัยต่างประเทศ ในขณะเดียวกันปัจจัยด้านอุปทานในประเทศอันเป็นผลจากอุทกภัยและโรคระบาดก็ส่งผลให้อาหารสดอย่างผักสดและเนื้อหมูมีราคาที่สูงขึ้น

ควรปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดในวิกฤติของแพง

สิ่งที่ผู้คนธรรมดาสัมผัสได้จากภาวะเงินเฟ้อคือค่าครองชีพที่สูงขึ้นเมื่อสินค้าเดิมที่เคยใช้จ่ายมีราคาที่สูงขึ้น ซึ่งภาวะเงินเฟ้อเกิดจากอุปสงค์และอุปทานที่ไม่สมดุลกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับแรงกดดันทั้งฝั่งบริโภคและฝั่งผลิต สิ่งที่ประชาชนทั่วไปพอจะรับมือได้คือการลำดับความสำคัญทางการเงินเพื่อรักษาสมดุล เช่น

  • ตั้งงบประมาณไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกการใช้จ่ายอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และอยู่ในสายตาเสมอเพื่อป้องกันรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
  • จ่ายหนี้ระยะสั้นที่ค้างไว้ เช่น หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อกู้ยืม คือสิ่งสำคัญที่ควรจัดการรองลงมาจากค่าครองชีพ
  • สำรองเงินฉุกเฉินก่อนจะลงทุน แม้ราคาที่ตกลงจะล่อตาล่อใจแต่เราควรแน่ใจก่อนว่าเรามีเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเพื่อในยามคับขันที่จำเป็นต้องใช้
  • ศึกษาตลาดตราสารหนี้ เมื่อแน่ใจแล้วว่าเราปลอดภัยดี ชีวิตปลอดหนี้และมีเงินเก็บสำรอง ตราสารหนี้เป็นอีกวิธีลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

การคำนวณอัตราผลตอบแทนสำคัญอย่างไรในยุคเงินเฟ้อ

เพื่อตระหนักแต่ไม่ตระหนกในสถานการณ์ทางการเงินของเราเองเมื่ออยู่ในยุคข้าวของแพงและมีรายจ่ายที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน การรับรู้ถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราสามารถวางแผนการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นซึ่งทำได้โดยการนำอัตราผลตอบแทนหักด้วยผลของเงินเฟ้อ

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง = อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ – อัตราเงินเฟ้อ

เช่น หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.25% ต่อปี แต่ ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.6% จะทำให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงอยู่ที่ -2.35% ซึ่งหากพบว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจากการออมเงินของเราอยู่ในระดับติดลบ ทางออกของสถานการณ์เงินเฟ้อจนเงินไม่พอใช้คือการหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลตอบแทนทางการเงินรูปแบบอื่นเช่น เงินฝากประจำแบบปลอดภาษี พันธบัตร หุ้นกู้ หรือ หุ้นกองทุนรวม ว่าเป็นอย่างไร มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อหรือไม่เพื่อให้เราสามารถลงทุนได้อย่างรอบคอบ

 

ที่มาข้อมูล รายงานนโยบายการเงิน กันยายน 2565

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Silhouette,of,depressed,man,sitting,on,walkway,of,residence,building.

Post-Concert Depression ความเศร้าใจหลังคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเพราะอะไร

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Long,covid,syndrome,and,coronavirus,pandemic,symptoms,that,persist,as

เมื่อ Long Covid ยังคงตามติดจะดูแลสุขภาพอย่างไรได้บ้าง

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Concept,of,retirement,planning.,miniature,people:,old,couple,figure,standing

วางแผนเกษียณอย่างไรให้ชีวิตมั่นคงทางการเงิน

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Fire,fighters,putting,out,a,house,fire

5 เหตุผลว่าทำไมถึงควรมีประกันอัคคีภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยจำเป็นแค่ไหน เพราะการทำประกันอัคคีภัยเป็นมากกว่าเรื่องไฟไหม้บ้านแต่ยังคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุอื่นๆ ต่อที่อยู่อาศัย

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2185859817

Nostalverse แผนการตลาดที่ฟื้นคืนความทรงจำวันวานให้คนไทย

ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเผยว่าการตลาด Nostalverse สามารถปลุกความทรงจำในอดีตเพื่อความสุขที่หวนคืน สู่การต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1759174118

Post Vacation Depression ทำไมใจหมองหม่นหลังเที่ยว

จริงๆแล้วคนเรามีโอกาสเผชิญกับสภาพจิตใจที่แห้งเหี่ยวหลังกลับจากทริปเที่ยว หรือที่เรียกว่า Post Vacation Depression นักเที่ยวตัวจริงควรรับมือกับอาการนี้อย่างไร

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2152426145

ดื่มน้ำน้อยไปทำอย่างไรให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ

การดื่มน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการย่อมส่งผลเสียต่อให้ใช้ชีวิตไม่เต็มที่ ทั้งยังอาจนำมาซึ่งโรคเรื้อรังอีกมาก ใส่ใจสุขภาพได้ง่ายๆกับเทคนิคดื่มน้ำอย่างเหมาะสม

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Image 12

วางแผนมีลูกสักคน เก็บเงินล่วงหน้าสักเท่าไหร่ดี

การมีลูกซักคนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การมีลูกถือเป็นความสุขสุดยอดของครอบครัว และจะช่วยเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์มากขึ้น

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Image Happy Asian Woman Eating 600w 2001960107 1

ออมเงินแบบไหน กำไรเร็วกว่า

การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราเอง หากเราทำได้ มันก็จะเป็นการลงทุนที่สร้างผลกำไรงาม และความสุขให้กับชีวิตของเราได้นั่นเอง

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Image 8

ทริคเก็บเงินของมหาเศรษฐีที่พวกเราทำตามกันได้

การคิดนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่การคิดมากจนเกินไปจะทำให้เราวนอยู่ในความคิดของตนเอง เมื่อคิดจนสุดทางแล้วยังไม่สามารถหาคำตอบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ให้หยุดคิดและหันมาใช้จินตนาการ

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
7 วธออมเงน

7 วิธีออมเงินง่าย ๆ ใช้เก่งยังไงก็เก็บเงินอยู่!

การออมเงินไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องของการวางแผน ตั้งใจ หักห้ามใจ และมีวินัยในตนเอง รับรองได้เลยว่า ถ้าทำตามทั้ง 7 วิธีที่กล่าวมานี้ ยังไงก็มีเงินเก็บแน่นอน

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Blogbanner Mymo

จัดการเรื่องเงินให้อยู่หมัดด้วย MyMo

หากเราเป็นแฟนพันธุ์แท้กับทางธนาคารออมสิน แนะนำให้รีบโหลดมาใช้เลย มีประโยชน์ และดีงามกับเรามากๆ มันทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น เอาเวลาที่เหลือไปทำงานอย่างอื่นได้อย่างสบายๆ

บทความข้อมูลเพิ่มเติม