นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์

full
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
full
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Chemical Engineering , University of Utah at Salt lake City , สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Chemecal Engineering , University of Utah at Salt lake City , สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 308 ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP) รุ่น 48 ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร นักยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 ปี 2557 ศาลปกครองสูงสุด
 • หลักสูตร Broadcasting Executive Forum (BCF) รุ่นที่ 1 ปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
full
 • พ.ศ. 2557 – 2565 ที่ปรึกษากรรมการ กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์ (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตตภานันท์)
 • พ.ศ. 2557 – 2563 คณะอนุกรรมการคอมพิวเตอร์สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • พ.ศ. 2556 – 2563 คณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
full
 • กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 • กรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด
 • กรรมการในสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
 • คณะกรรมการประจำสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์