วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

PromptPay

PromptPay

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยสูง ธนาคารหรือ NITMX ไม่สามรถนำข้อมูลลูกค้ามาเปิดเผยหรือขายต่อได้ โดยมีกฏหมาย พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และ พ.ร.ฎ.ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอยู่ ซึ่งธนาคารและ NITMX ได้ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และธปท.มีการตรวจสอบกำกับดูแลสม่ำเสมอ

2. นอกจากนี้ ข้อมูลการชำระเงินที่เก็บอยู่ในระบบกลาง มีระบบการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยจะถูกเข้ารหัสความปลอดภัยทั้งหมด

บุคคลทั่วไปสามารถขอลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ เลขประจำตัวประชาชน ได้ตามช่องทางที่แต่ละธนาคารกำหนด เช่น Mobile Banking,Internet Banking,ตู้ ATM หรือสาขาธนาคาร โดยมีเอกสารพื้นฐานที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนตามที่ธนาคารกำหนด เช่น

 

 

1. ระหว่างวันที่1-14 กรกฎาคม 2559 ธนาคารที่พร้อมจะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อผูกบัญชีได้กับธนาคารเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบียนผ่าน SMS ,Email หรือไปรษณีย์ หลังวันที่15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการผูกบัญชีธนาคารได้ตลอดเวลา

2. ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ระบบกลางจะเปิดให้ทุกธนาคารลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีพร้อมกัน ซี่งธนาคารสามารถแจ้งผลการลงทะเบียนให้ผู้ใช้บริการทราบในทันทีและไม่มีกำหนดการปิดลงทะเบียน

1. วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ทุกธนาคารที่เข้าร่วมจะเริ่มให้บริการโอนเงินรายย่อยผ่านบริการพร้อมเพย์โดยอ้างอิงเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

2. สำหรับบริการอื่นๆนอนาคตจะทยอยให้บริการต่อไป

การลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์เป็นการลงทะเบียนแบบสมัครใจ แต่ควรเริ่มทยอยลงทะบียนตามความต้องการใช้งาน โดยรัฐบาลมีแนวคิดในการดูแลผู้รับเงินสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ประชาชนผ่านเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้นผู้ที่จะรับสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลควรเริ่มทยอยมาลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์โดยผูกบัญชีเงินฝากของตนเองกับเลขประจำตัวประชาชนทั้งนี้หากยังไม่ใช้บริการพร้อมเพย์ ลูกค้าก็ยังสามารถใช้บริการโอน-รับเงินที่มีอยู่ของธนาคารได้ตามปกติ

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ใช้ได้ตามปกติ เนื่องจากพร้อมเพย์เป็นบริการทางเลือกใหม่ที่เพิ่มเติมจากบริการที่มีอยู่เดิม

1. เลขประจำตัวประชาชนผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เลขหมายผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามารถผูกได้กับทั้งเลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

4. บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามรถผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้สูงสุดตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด

1. ไม่มีการกำหนดจำนวนครั้งในการโอนเงินต่อวัน

2. สำหรับวงเงินสูงสุดและจำนวนเงินสูงสุดในการโอนเงินต่อรายการและต่อวันขึ้นกับแต่ละธนาคารเป็นผู้กำหนด นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดวงเงินสูงสุดได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการให้บริการของแต่ละธนาคาร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเกินสูงสุดต่อวัน ตามที่แต่ละธนาคารกำหนด

ไม่ได้ เนื่องจากบริการพร้อมเพย์เป็นการให้บริการโอนเงินเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น

Skip to content