วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

PromptPay

PromptPay

ให้ประชาชนศึกษาเงื่อนไขการรับสวัสดิการแต่ละประเภท เนื่องจากบางสวัสดิการจะกำหนดว่าต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารใด หากไม่ได้กำหนดก็สามารถลงทะเบียนได้ทุกธนาคาร โดยเป็นการลงทะเบียนแบบที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน

ผู้เสียภาษีสามารถรับเงินคืนภาษีผ่านเช็คได้เช่นเดิม แต่จะได้รับช้ากว่าการคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

ผู้เสียภาษีควรลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนก่อนยื่นเสียภาษี แต่หากยื่นภาษีแล้ว ผู้เสียภาษีควรรีบลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนโดยเร็ว โดยศึกษาข้อมูลการคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ของกรมสรรพากรให้ชัดเจน

Skip to content