วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ธนาคารที่ร่วมโครงการ จะเปิดให้ลูกค้านิติบุคคลลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับเลขประจำตัวผู้เสยภาษีอากร 13 หลัก ทังนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของธนาคารแต่ละแห่ง

สามารถใช้ได้ตลอด

1. ให้ผู้โอนแจ้งธนาคารต้นทาง โดยสมาคมธนาคารไทยมีกำหนด SLA กรณีเกิดปัญหาของการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ไว้แล้ว (เผยแพร่ SLA ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 60 ) ซึ่งได้มีการกำหนดระยะเวลาที่จะใช้ดูแลลุกค้าสำหรับบริการพร้อมเพย์ ดังนี้

2. หากมีสาเหตุจากระบบขัดข้อง ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) ภายใน 3 วันทำการ

3. หากเป็นกรณีลูกค้าโอนผิดบัญชีหรือจำยวนเงินผิด

          3.1 กรณีธนาคารเดียวกัน ธนาคารจะตรวจสอบและ แจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ ภายใน 15 วันทำการ

          3.2 กรณีต่างธนาคาร ภายใน 20 วันทำการ

จำเป็นต้องใช้ตู้ ATM ของธนาคารเจ้าของบัญชี

เงินยังคงเข้าบัญชีเดิมที่เคยผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าวอย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนเจ้าของเบอร์ เจ้าของใหม่จะไม่สามารถนำหมายเลขโทรศัพท์ไปลงทะเบียนได้ จนกว่าเจ้าของเดิมจะยกเลิกการลงทะเบียน

การโอนเงินพร้อมเพย์สามารถทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ตู้ ATM ,Internet Banking c]t Mobile banking เป็นหลัก