โปรโมชั่น

Thumb บ้านเติมตังค์

ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. – 31 ต.ค. 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2567

ผ่อนบ้านดี มีตังค์เพิ่ม กับสินเชื่อบ้านเติมตังค์ (GSB PLUS) สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคาร

จุดเด่น ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ วงเงินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี คุณสมบัติผู้กู้ คุณสมบัติผู้กู้ 1. ปัจจุบันเป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี 3. บัญชีสินเชื่อเคหะเดิม มีประวัติการชำระหนี้ดี ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระ 4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร หลักประกัน : ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเดิม วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น รายละเอียดสินเชื่อ จำนวนเงินให้กู้ : สูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ : สูงสุด 30 ปี อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
สลาก 111 ล้าน 731

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 2567

สลากออมสิน 1 ปี ลุ้นรับรางวัลใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ รางวัลที่ 1 มูลค่า 111 ล้านบาท*

ฝากครบ 1 ปี รับดอกเบี้ย 0.35บาทต่อหน่วย เริ่มรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 2567 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา และ MyMo        

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
บัตรเดบิตออมสินมอบโชค 731x631

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2567

บัตรเดบิตออมสินมอบโชค สมัครปุ๊บ! จ่ายปั๊บ! รับรางวัลสุดปัง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิตออมสินใหม่ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเดบิตออมสิน เบสิค ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม ดังนี้ บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์  ได้รับ 1 สิทธิ์/บัตร บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท ไลฟ์  ได้รับ 5 สิทธิ์/บัตร บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท แคร์  ได้รับ 5 สิทธิ์/บัตร บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์ ได้รับ 5 สิทธิ์/บัตร บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ  ได้รับ 5 สิทธิ์/บัตร     บัตรเดบิต ออมสิน อุ่นใจ ได้รับ 5 สิทธิ์/บัตร ลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิตออมสินทุกประเภท ผ่านเครื่อง EDC/POS/e-Com ที่มียอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ได้รับ 1 สิทธิ์/รายการ รางวัลจากการ เข้าร่วมกิจกรรม [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน731 2

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 2567 

ออมสินฉลอง 111 ปี จัดดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดคุ้ม กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน

  รายละเอียดเงินฝาก : เงื่อนไขการฝาก เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป นิติบุคคลทุกประเภท บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.61 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.89 ต่อปี) ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 2567  เงื่อนไขการถอน ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก ภาษี ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร การลงรับดอกเบี้ย เมื่อฝากครบ 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Greebbiz111 731

อนุมัติสินเชื่อภายใน 30 มิ.ย. 2567 และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 2567

เดินหน้าธุรกิจ ก้าวสู่ความยั่งยืนกับ สินเชื่อธุรกิจ GSB GREEN BIZ 111 ปี

วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร เพื่อลงทุนด้านพลังงานทดแทน (ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ,Solar cell ,พลังงานจากก๊าซชีวภาพชีวมวล ฯลฯ)ยกเว้น การไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Re-finance) คุณสมบัติผู้กู้ เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย เป็นผู้ประกอบการที่นำทฤษฎีเศรษฐกิจใหม่ BCG สำหรับธุรกิจในกลุ่ม G เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจหลัก (Core Business) เท่านั้นในทุกประเภทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดย “เน้นการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันอาจส่งผลต่อภาวะโลกร้อน เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน” ผ่านการพัฒนาที่สมดุล ทั้ง 3  ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลในการพัฒนาท้องถิ่น หรือวิถีชุมชน ตลอดจนธุรกิจที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เช่น ธุรกิจผลิตยานยนต์ไฟฟ้า อาคารที่มีการก่อสร้างด้วยโมเดล Green Building ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยท้องถิ่นสร้างเนื้อหาการท่องเที่ยว การบริหารจัดการเส้นทาง [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม

สิทธิพิเศษ

สบายใจ 731

บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ

เจ็บแค่ไหน รายได้ไม่สะดุด ปักหมุดที่ บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ คุ้มครองชีวิตสูงสุด 50,000 บาท

สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์

บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ทแคร์

บัตรออมสินเดบิต สมาร์ทแคร์ ถึงต้องหยุดงานถึงต้องหยุดขาย ชีวิต ก็ยังเบิกบานได้

สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
แลกสลากออนไลน์ 2565 Final 2 Creat 222

GSB Reward Point แลกสลากออมสินพิเศษดิจิทัล

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ใช้ GSB Reward Point 1000 คะแนน แลก สลากออมสินพิเศษ มูลค่า 100 บาท (*แลกคะแนนขั้นต่ำจำนวน 10 หน่วย มูลค่าเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
เงินฝาก บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
เผื่อเรียก 0.30 0.50
เผื่อเรียก (พิเศษ) 0.40 0.55
ประจำ 3 เดือน 1.20 1.10
ประจำ 6 เดือน 1.30 1.10
ประจำ 12 เดือน 1.70 1.25
ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
MLR 7.150
MOR 6.995
MRR 6.845
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน/บาท ราคาซื้อ ราคาขาย
USD 50-100 36.40 37.05
EUR 38.45 39.52
GBP 44.83 46.41
CNY 4.67 5.19
JPY 0.2333 0.2423