วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

ค่าธรรมเนียมบาทเนต

การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม (บาท)
ธนาคารออมสิน (ต้นทาง) ธนาคารผู้รับโอน (ปลายทาง) ธนาคารออมสิน (ต้นทาง) ธนาคารผู้รับโอน (ปลายทาง)
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล กรุงเทพฯ / ปริมณฑล 150 100
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล ต่างจังหวัด 150 100 + ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด*
ต่างจังหวัด กรุงเทพฯ / ปริมณฑล 150 + ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด* 100
ต่างจังหวัด ต่างจังหวัด 150 100 + ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด*

หมายเหตุ: พื้นที่ กรุงเทพฯ / ปริมณฑล หมายถึง สาขาธนาคารที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างจังหวัดของธนาคารออมสิน คิดในอัตรา 1 บาท ต่อยอดโอนเงิน 1,000 บาท เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัดสูงสุด ไม่เกิน 750 บาทต่อรายการ

Skip to content