วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
ดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา
(MLR) MINIMUM LENDING RATE
7.150
ดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
(MOR) MINIMUM OVERDRAFT RATE
6.995
ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี
(MRR) MINIMUM RETAIL RATE
6.845
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป  
Skip to content