วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อองค์กรชุมชน

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้
1. การให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท    
          1.1 สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท    
          (1) กรณีเงินกู้ระยะยาว (LT) MRR – 0.245 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 2.00
          (2) กรณีเบิกเงินเกินบัญชี (OD) MRR เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 3.00
          (3) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมกับหลักประกันประเภทอื่นของธนาคาร (LT) 6.00 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 2.00
          1.2 สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง    
          (1) กรณีเงินกู้ระยะยาว (LT) MRR – 1.395 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 2.00
          (2) กรณีเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) MRR – 1.395 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 3.00
          1.3 สินเชื่อกลุ่มอาชีพไทยเข้มแข็ง 6.00 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 2.00
2.การให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทกลุ่มเกษตรกร    
          2.1 โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ทั้งกรณี เพาะปลูกใบยาและก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงบ่มใบยา MRR + 1.00 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 2.00
          2.2 โครงการสินเชื่อปลูกต้นกระดาษ MRR + 1.00 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 2.00
3. การให้สินเชื่อสมาชิกองค์กรชุมชนสินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน    
          1. การให้สินเชื่อสมาชิกองค์กรชุมชนสินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์    
          (1) กรณีบุคคลค้ำประกัน MRR + 2.00 เเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 2.00
          (2) กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน MRR + 1.00 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 2.00
          (3) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมกับหลักประกันประเภทอื่นของธนาคาร MRR + 1.00 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 2.00
          2. การให้สินเชื่อสมาชิกองค์กรชุมชนสินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (GSB Homestay)    
          (1) อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)    
                    กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมค้ำประกัน 0.75 ต่อเดือน  เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 0.25
          (2) อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)    
                    กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา หรือห้องชุด MRR + 1.50  เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 3.00
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป    
Skip to content