วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

 

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  เงินกู้
1. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs  
          1.1 กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่นตามธนาคารกำหนด ค้ำประกัน  
                    1.1.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว MLR ถึง MLR + ไม่เกิน 3.50
                    1.1.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR ถึง MOR + ไม่เกิน 3.50
          1.2 กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน หรือสลากออมสินพิเศษ ค้ำประกัน เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
          1.3 กรณีใช้พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ค้ำประกัน  
                    1.3.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว MLR ถึง MLR – ไม่เกิน 2.50
                    1.3.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR ถึง MOR – ไม่เกิน 2.50
2. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารออมสิน (NPA) เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สินเชื่อธุรกิจและ SMEs กรณีเงินกู้ระยะยาว
3. สินเชื่อโครงการสินเชื่อบำรุงขวัญเพื่อธุรกิจ SMEs รายย่อย (เฉพาะพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่)  
          3.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว  
                    3.1.1 ปีที่ 1 – 3 MLR – 1.00
                    3.1.2 ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR
                    3.1.3 กรณีเบิกเงินเกินบัญชี MOR
4. สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          4.1 กรณีดำรงเงินฝาก/คงเงินฝาก เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำรงเงินฝาก/คงเงินฝาก + เพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.00
          4.2 กรณีเงินกู้ระยะยาวไม่มีหลักประกัน MLR ถึง MLR – ไม่เกิน 1.50
          4.3 กรณีเงินกู้ระยะสั้นไม่มีหลักประกัน MOR ถึง MOR – ไม่เกิน 1.50
5. สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์  
          5.1 กรณีเงินกู้ระยะสั้น  
                    5.1.1 เงินกู้เบิกเกินบัญชี

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) MOR ถึง MOR – ไม่เกิน 1.25 หรือ

(2) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝาก ประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล + ไม่น้อยกว่า 2.75

                    5.1.2 เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใข้เงิน MLR ถึง MLR – ไม่เกิน 1.375
          5.2 กรณีเงินกู้ระยะยาว

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) MLR ถึง MLR – ไม่เกิน 1.75 หรือ

(2) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝาก ประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล +ไม่น้อยกว่า 2.75

6. สินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว (PSA)  
          6.1 ปีที่ 1 และปีที่ 2 (MLR ตามประกาศของธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) MLR – 3.00
          6.2 ปีที่ 3 เป็นต้นไป (MLR ตามประกาศของธนาคารออมสิน) MLR + 1.00
          5.3 กรณีพบว่าผู้กู้รายใดมีการใช้บริการเงินกู้ตามโครงการสินเชื่อผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยวซ้ำซ้อนกับเงินกู้ตามโครงการ SMEs Power Fast Track เพื่อ ธุรกิจท่องเที่ยวของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย และมีวงเงินกู้รวมกันเกิน 5,000,000 บาท ให้ปรับเพิ่มอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ของผู้กู้รายนั้นเป็นร้อยละ MLR + 1.00 ต่อปี (MLR ตามประกาศ ของธนาคารออมสิน) นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้เงิน  
7. สินเชื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้  
          7.1 กรณีผู้กู้เป็นสถานประกอบการ 5.00
          7.2 กรณีผู้กู้เป็นผู้ประกันตน 6.00
8. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs สำหรับเจ้าของยานยนต์ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)  
          8.1 กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา 5.00
          8.2. กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล 4.00
9. โครงการสินเชื่อ GSB SMEs Start – Up  
9.1 เงินกู้ระยะสั้น  
          9.1.1 ปีที่ 1-2 MOR – 0.50
          9.1.2 ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
9.2 เงินกู้ระยะยาว  
          9.2.1 ปีที่ 1-2 MLR – 0.50
          9.2.2 ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
10. โครงการสินเชื่อ GSB SMEs ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย  
          10.1 กรณีธนาคารออมสินร่วมลงทุนในกิจการ หรือธนาคารออมสินร่วมลงทุนผ่านกองทุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
          10.1.1 หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน  
                    (1) เงินกู้ระยะสั้น  
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 0.50
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (2) เงินกู้ระยะยาว  
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 0.50
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
          10.1.2 หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
                    (1) เงินกู้ระยะสั้น  
                    – ปีที่ 1-2 MOR
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (2) เงินกู้ระยะยาว  
                    – ปีที่ 1-2 MLR
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
          10.2 กรณีธนาคารออมสินไม่ร่วมลงทุน  
            10.2.1 หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน  
                    (1) เงินกู้ระยะสั้น  
                    – ปีที่ 1-2 MOR – 0.25
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (2) เงินกู้ระยะยาว  
                    – ปีที่ 1-2 MLR – 0.25
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
          10.2.2 หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
                    (1) เงินกู้ระยะสั้น  
                    – ปีที่ 1-2 MOR + 0.75
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
                    (2) เงินกู้ระยะยาว  
                    – ปีที่ 1-2 MLR + 0.75
                    – ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
11. โครงการสินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร MRR + 1.00
          สินเชื่อ SMEs O/D Top-Up MOR โดยให้บวกหรือลบส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเท่ากับการบวกหรือลบส่วนต่างตามสัญญากู้เงินระยะยาวเดิม
13. สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ  
          13.1 ปีที่ 1 MLR – 2.65
          13.2 ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป MLR
14. โครงการสินเชื่อหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเพิ่มเครดิตการค้า  
          14.1 กรณีให้สินเชื่อก่อนส่งมอบงาน (Pre-Finance) ไม่ต่ำกว่า MOR +3.00
          14.2 กรณีให้สินเชื่อหลังส่งมอบงาน (Post-Finance)  
                    14.2.1 ปีที่ 1 4.99
                    14.2.2 ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ไม่ต่ำกว่า MOR +1.00
15. โครงการสินเชื่อเสริมศักยภาพผู้รับเหมา SCG – Turn – Key  
          โครงการสินเชื่อเสริมศักยภาพผู้รับเหมา SCG – Turn – Key MOR – 0.50
16. สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance)  
          16.1 สกุลเงินบาท  
16.1.1 กรณีลูกค้าธุรกิจและ SMEs  
                    (1) กลุ่มลูกค้าทั่วไป MLR ถึง MLR + ไม่เกิน 3.50
                    (2) กลุ่มลูกค้าที่มีประวัติการใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นปกติ ให้ดูประวัติการส่งออกหรือนำเข้าเกินกว่า 1 ปี MLR – 1.00 ถึง MLR + ไม่เกิน 3.50
          16.1.2 กรณีลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่  
                    (1) กลุ่มลูกค้าทั่วไป MLR – 1.50 ถึง MLR + ไม่เกิน 3.50
                    (2) กลุ่มลูกค้าที่มีประวัติการใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นปกติ ให้ดูประวัติการส่งออกหรือนำเข้าเกินกว่า 1 ปี MLR – 2.00 ถึง MLR + ไม่เกิน 3.50
16.2 สกุลเงินต่างประเทศ  
16.2.1 อัตราดอกเบี้ยภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2566 ไม่ต่ำกว่า LIBOR หรือ SIBOR + 3.00
16.2.2 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2566  
(1) สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) CME Term SOFR + 3.50 ถึง CME Term SOFR + ไม่เกิน 5.00
(2) สกุลยูโร (EUR) EURIBOR + 3.50 ถึง EURIBOR + ไม่เกิน 5.00
(3) สกุลเยน (JPY) TIBOR + 3.50 ถึง TIBOR + ไม่เกิน 5.00
17. สินเชื่อ เจ้าสัว 555 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
ทั้งนี้ กรณีอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566  ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้  
          17.1 กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ  
                    17.1.1 ปีที่ 1-3 MOR – 1.50
                    17.1.2 ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MOR – 0.50
          17.2 กรณี Re-Finance จากสถาบันการเงินอื่น  
                    17.2.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท  
                    (1) กรณีเงินกู้ระยะยาวหรือ T/R  
                    (1.1) ปีที่ 1-3 MLR – 0.50
                    (1.2) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR + 0.50
                    (2) กรณีเงินกู้ระยะสั้น  
                    (2.1) ปีที่ 1-3 MOR – 1.00
                    (2.2) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MOR + 0.50
                    17.2.2 วงเงินกู้เกินกว่า 20 ล้านบาท  
                    (1) กรณีเงินกู้ระยะยาวหรือ T/R  
                    (1.1) ปีที่ 1-3 MLR – 1.00
                    (1.2) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR – 0.50
                    (2) กรณีเงินกู้ระยะสั้น  
                    (2.1) ปีที่ 1-3 MOR – 1.50
                    (2.2) ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MOR – 0.50
18. สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)  
18.1 เงินกู้ระยะสั้น  
(1) กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น สมุดฝากเงิน สลากออมสิน โฉนดที่ดิน ฯ MOR ถึง MOR + 1.00
(2) กรณีบุคคลค้ำประกัน MOR  + 5.00
18.2 เงินกู้ระยะยาว  
(1) กรณีลูกค้าประสงค์ใช้ผลิตภัณฑ์สินอื่นของธนาคารอย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้บริการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Payroll) เครื่องรับรายการบัตร (EDC) GSB Corporate Internet Banking : COIB ฯลฯ MLR – 1.00
(2) กรณีลูกค้าประสงค์ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคารน้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ หรือไม่ประสงค์ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร MLR
19. โครงการสินเชื่อ GSB for BCG Economy  
19.1 กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้  
19.1.1 เงินกู้ระยะสั้น  
ปีที่ 1-2 MOR – 0.25
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MOR + 0.50
19.1.2 เงินกู้ระยะยาว  
ปีที่ 1-2 MLR – 0.25
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR + 0.50
19.2 กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
19.2.1 เงินกู้ระยะสั้น  
ปีที่ 1-2 MOR
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MOR + 1.50
19.2.2 เงินกู้ระยะยาว  
ปีที่ 1-2 MLR
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR + 1.50
20 สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (corporate Loan)  
20.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว สูงสุดไม่เกิน MLR + 3.50
20.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี สูงสุดไม่เกิน MOR + 3.50
   
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้  
1. ประเภทสินเชื่อในตารางข้อ 1.-19. ยกเว้น ข้อ 3.

เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดตามสัญญา + 3.00

ยกเว้น กรณีตั๋วสัญญาใช้เงินเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับบ + 3.00

2. สินเชื่อโครงการสินเชื่อบำรุงขวัญเพื่อธุรกิจ SMEs รายย่อย (เฉพาะพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่)  
2.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดตามสัญญา + 2.00
2.2 กรณีเงินกู้เบิกเกินบัญชี เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดตามสัญญา + 2.00
3. สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Loan)  
3.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว 14.00
3.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี 14.00
   
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป  

 

Skip to content