วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ > ผู้ฝากขอถอน เงินและขอรับเช็คแคชเชียร์สออเดอร์

ผู้ฝากขอถอน เงินและขอรับเช็คแคชเชียร์สออเดอร์

ผู้ฝากขอถอน เงินและขอรับเช็คแคชเชียร์สออเดอร์ หรือขอรับเป็นเช็คของธนาคารออมสิน หรือของธนาคารอื่นที่ธนาคารออมสินเป็นผู้สั่งจ่ายหรือการนำเงินสดมาแลกเช็ค ดังกล่าว

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ผู้ฝากทั่วไป ฉบับละ 20 บาท
2. รัฐวิสาหกิจ ฉบับละ 20 บาท
3. ส่วนราชการ ยกเว้นให้

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

Skip to content