วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ > ซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้

ซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ 250 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ
ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

Skip to content