วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

ค่าส่วนลดการรับจ่ายและโอนเงิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บัญชี อรจ. หมื่นบาทแรก 8 บาท ต่อรายการ หมื่นบาทต่อไป หมื่นละ 4 บาท เศษของหมื่นนับเป็นหนึ่งหมื่น ทั้งนี้ไม่เกิน 800 บาท ต่อรายการ  
2. บัญชีกลาง หมื่นบาทแรก 10 บาท ต่อรายการ หมื่นบาทต่อไป หมื่นละ 5 บาท เศษของหมื่นนับเป็นหนึ่งหมื่น ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อรายการ  
3. บัญชีส่วนราชการตาม 1. ยกเว้นให้  

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

Skip to content