วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การให้บริการการออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่แทนเล่มเก่าทุกกรณี

การให้บริการ การออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่แทนเล่มเก่าทุกกรณี (ยกเว้นสมุดคู่บัญชีที่ออกต่อให้เมื่อสมุดคู่บัญชีเล่มก่อนได้ใช้เต็ม หรือชำรุด หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ ไม่คิดค่าธรรมเนียม)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  เล่มละ 50 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

Skip to content