วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การไปรับฝากเงินนอกสถานที่

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การออกไปรับฝากเงิน ณ สถานที่ทำการของผู้ฝาก เฉพาะผู้ฝากที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ยกเว้น การไปรับฝากเงินกับหน่วยงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่มิได้มีการทำข้อตกลงระหว่างกันไว้ให้คงเป็นไปตามที่คำสั่งกำหนด

ครั้งละ 200 บาท สำหรับระยะทางไปและกลับระหว่างสาขาและสถานที่ทำการของผู้ฝากที่ไม่เกิน 10 กิโลเมตร

แต่ถ้าระยะทางส่วนที่เกิน 10 กิโลเมตร ให้คิดเพิ่มอีกกิโลเมตรละ 10 บาท

2. การออกไปรับฝากเงิน ณ สถานที่ทำการของผู้ฝากเฉพาะกองทุนหมู่บ้านและสมาชิก รายการละ 20 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป

Skip to content