วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาเข้า  
(1) กรณีโอนขาเข้ารายการเดียว และให้ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินรายเดียว ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินโอนแปลงค่าเป็นเงินบาท ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 200 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
(2) กรณีโอนเงินขาเข้ารายการเดียว และให้ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินหลายราย (เฉพาะที่มีข้อตกลงกับธนาคาร) 30 บาทต่อบัญชี
2. การให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก  
(1) กรณีผู้รับเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (Charge Beneficiary) 400 บาทต่อรายการ
(2) กรณีผู้โอนเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (Charge Our) 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศอีก 750 บาท รวมเป็น 1,150 บาทต่อรายการ ยกเว้น สกุลเงิน เยน ญี่ปุ่น คิดค่าธรรมเนียม 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศอีกร้อยละ 0.05 ของจำนวนเงินที่โอนต่อรายการขั้นต่ำ 1,600 บาท รวมเป็น 2,000 บาทต่อรายการหรือมากกว่าตามที่เรียกเก็บจริง
(3) กรณีผู้โอนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ โดยรับประกันว่าธนาคารผู้รับเงินได้รับเงินเต็มจำนวน (Charge Our – Full Value Transfer) เฉพาะสกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา ปอนด์สเตอร์ลิง และยูโร

400 บาท บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศแยกตามสกุลเงิน ดังนี้

* สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ 1,100 บาท รวมเป็น 1,500 บาทต่อรายการ

* สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง และยูโร บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ 1,300 บาท รวมเป็น 1,700 บาทต่อรายการ

3. การติดตามและตรวจสอบการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก (Investigation) 400 บาทต่อรายการ ยกเว้น สกุลเงินดังนี้
* สกุลเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย โครนาสวีเดน โครน เดนมาร์ก และโครน นอร์เวย์ 1,000 บาทต่อรายการ* สกุลเงินเยน ญี่ปุ่น 1,100 บาทต่อรายการ
4. การยกเลิกคำสั่งโอนเงินตราต่างประเทศขาออก (Cancellation)

400 บาทต่อรายการ ยกเว้น สกุลเงินดังนี้
* สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร และฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ 800 บาทต่อการ* สกุลเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย โครนาสวีเดน โครน เดนมาร์ก และโครน นอร์เวย์ 1,000 บาทต่อรายการ

* สกุลเงิน เยน ญี่ปุ่น 1,600 บาทต่อรายการ

5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก (Amendment)

400 บาทต่อรายการ ยกเว้น สกุลเงินดังนี้
* สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร และฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ 800 บาทต่อการ* สกุลเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย โครนาสวีเดน โครน เดนมาร์ก และโครน นอร์เวย์ 1,000 บาทต่อรายการ

* สกุลเงิน เยน ญี่ปุ่น 1,600 บาทต่อรายการ

6. การค้นหาเอกสารย้อนหลัง ดังนี้  
(1) อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน ยกเว้นให้
(2) อายุของเอกสารเกิน 6 เดือนขึ้นไป 100 บาทต่อฉบับ (สูงสุดไม่เกิน 500 บาท กรณีค้นหาเอกสารหลายฉบับ แต่ไม่เกิน 10 ฉบับ)
7. การส่งคืนเงินโอนของเงินต่างตราประเทศขาเข้า  
(1) กรณีแปลงค่าเงินโอนเป็นเงินบาท และนำเข้าบัญชีลูกค้าแล้ว 1,000 บาทต่อรายการ (หักจากยอดเงินโอน)
(2) กรณียังมิได้แปลงค่าเงินโอนเป็นเงินบาท 25 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าต่อรายการ (หักจากยอดเงินโอน) สกุลเงินอื่นตามอัตราตลาด

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

Skip to content