วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ > การให้บริการแก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ

การให้บริการแก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. พิมพ์ใบแจ้งยอด (Statement) 10 บาทต่อรายการ
2. จ่ายเงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพ (โอนเงิน)  
(1) ธนาคารเดียวกัน 5 บาทต่อรายการ
(2) ต่างธนาคาร 10 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

Skip to content