วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

การให้บริการเรียกเก็บเงินตามเช็ค

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. เช็คนอกเขตศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ หรือเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี หรือเช็คในเขตสำนักหักบัญชี แต่อยู่ต่างอำเภอ ไม่ว่าจะเรียกเก็บได้หรือไม่  
(1) ผู้ฝากทั่วไป ยกเว้นให้
(2) องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ วัด และมูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้ว ยกเว้นให้
(3) ส่วนราชการ ยกเว้นให้
2. เช็คต่างประเทศ ไม่ว่าจะเรียกเก็บได้หรือไม่ ฉบับละ 100 บาท กรณีเรียกเก็บได้ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากต่างสาขาตามข้อ การฝากถอนเงินต่างสาขาของเงินฝากออมสิน และเงินฝากกระแสรายวัน
3. เช็คเงินโอนจากต่างประเทศ เก็บค่าธรรมเนียมการฝากต่างสาขาตามข้อ การฝากถอนเงินต่างสาขาของเงินฝากออมสิน และเงินฝากกระแสรายวัน
(1) กรณีโอนเงินเข้าบัญชีได้ รายการละ 20 บาท
(2) กรณีโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้  
4. การถอนเช็คธนาคารออมสินต่างสาขา โดยขอรับเป็นเงินสด และ/หรือฝากเข้าบัญชี  
(1) เช็คผู้ฝาก ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน  
– ถอนเพื่อรับเงินสด (วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/วัน) ยกเว้นให้
– ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน) ยกเว้นให้
(2) เช็คผู้ฝาก ข้ามเขตสำนักหักบัญชี  
– ถอนเพื่อรับเงินสดหรือฝากเข้าบัญชี (วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/วัน) ยกเว้นให้
(3) เช็ค CO. ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน  
– ถอนเพื่อรับเงินสดหรือขีดคร่อม & CO.(วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/วัน) ยกเว้นให้
– ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน) ยกเว้นให้
(4) เช็ค CO. ข้ามเขตสำนักหักบัญชี  
– ถอนเพื่อรับเงินสด (วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/วัน) ยกเว้นให้
– ถอนเงินเพื่อฝากเข้าบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน) ยกเว้นให้
5. การคืนเช็ค เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้  
(1) เงินในบัญชีไม่พอจ่าย ร้อยละ 0.20 ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ต้องไม่ต่ำกว่าฉบับละ 200 บาท
(2) สั่งจ่ายจากจำนวนที่มีตราสารรอเรียกเก็บเงินอยู่ โปรดติดต่อผู้สั่งจ่าย ร้อยละ 0.20 ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ต้องไม่ต่ำกว่าฉบับละ 200 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป