วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การให้บริการเช็คของขวัญ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การออกเช็คของขวัญ ฉบับละ 20 บาท
2. การเรียกเก็บเงินตามเช็คของขวัญข้ามเขตสำนัก หักบัญชี กรณีจำนวนเงินตามเช็คเกินฉบับละ 2,000 บาท  
(1) ผู้ฝากทั่วไป ร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินตามเช็ค 
แต่ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 10 บาท
(2) องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ วัด และมูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้ว ร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินตามเช็ค 
แต่ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 5 บาท
(3) ส่วนราชการ ยกเว้นให้
   

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

Skip to content