วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การให้บริการสลาก

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสำหรับการออกรางวัลแต่ละครั้ง ยกเว้นให้
2. การออกใบแทนสลาก ในกรณีชำรุดหรือสูญหาย ฉบับละ 30 บาท
3. การออกบัตร สส.2 ข ใหม่ ในกรณีชำรุดหรือสูญหาย ฉบับละ 20 บาท
4. การตัดตอนสลาก ฉบับละ 30 บาท
5. การโอนกรรมสิทธิ์สลาก  
(1) การโอนกรรมสิทธิ์สลากต่างสาขา ฉบับละ 30 บาท
(2) การโอนกรรมสิทธิ์สลากภายในสาขาเดียวกัน ยกเว้นให้
(3) การโอนสาขาติดต่อ ยกเว้นให้
6. การฝากสลากประเภทพิมพ์มูลค่าบนใบสลาก  
(1) ฉบับละ 1,000 บาท
ฉบับละ 20 บาท
(2) ฉบับละ 10,000 บาท
ฉบับละ 50 บาท
(3) ฉบับละ 100,000 บาท ฉบับละ 50 บาท
(4) ฉบับละ 500,000 บาท ฉบับละ 50 บาท
7. การฝากถอนเงินสลากหรือการรับเงินรางวัลต่างสาขาที่มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน  
(1) การฝากสลาก ยกเว้นให้
(2) การถอนคืนกลางคัน หมื่นละ 10 บาท ของยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่อทะเบียน เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
(3) การถอนสลากครบอายุพร้อมดอกเบี้ย หมื่นละ 10 บาท ต่อทะเบียน เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
(4) การรับเงินรางวัล หมื่นละ 10 บาท ต่อทะเบียน เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
หากเป็นสาขาที่ใช้ระบบ ONLINE ให้เรียกเก็บค่าใช้สายระบบ ONLINE เพิ่มอีกส่วนหนึ่งสำหรับรายการแต่ละประเภท ดังนี้
(1) การฝากสลาก 20 บาท ต่อทะเบียน
(2) การถอนสลากครบอายุพร้อมดอกเบี้ย และถอนคืนกลางคัน 20 บาท ต่อทะเบียน
(3) การรับเงินถูกเลขสลากจ่ายคืน 20 บาท ต่อทะเบียน
8. การฝากถอนเงินสลากหรือการรับเงินรางวัลต่างสาขาในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
9. การถอนเงินสลากหรือการรับเงินรางวัลต่างสาขา ซึ่งต้องสอบถามข้อมูลสลากจากสาขาถือทะเบียน โดยการใช้  
(1) โทรศัพท์ ครั้งละ 10 บาท
(2) โทรสาร หรือวิทยุสื่อสาร ครั้งละ 20 บาท
(3) โทรศัพท์ทางไกล ตามที่จ่ายจริง
10. การรับฝากสลากออมสินพิเศษผ่านระบบ Internet  
(1) การสมัครใช้บริการ (แรกเข้า) รายละ 100 บาท
(2) การจัดส่งสลาก ครั้งละ 20 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

Skip to content