วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ > การให้บริการร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์

การให้บริการร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1.ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน (Merchant Discount Rate : MDR) อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามข้อตกลง (MOU) ระหว่างธนาคารกับร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
2.ค่าธรรมเนียมการให้บริการร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามประเภทการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตร (EDC) ดังนี้
 
2.1 แบบติดตั้งประจำใช้ระบบสายโทรศัพท์/LAN/Internet ยอดขายต่ำกว่า 100,000 บาทต่อเดือน เครื่องละ 500 บาทต่อเดือน
2.2 แบบติดตั้งประจำใช้ระบบ GPRS (SIM CARD) ยอดขายต่ำกว่า 2000,000 บาทต่อเดือน เครื่องละ 1,000 บาทต่อเดือน
2.3 แบบเคลื่อนที่ใช้ระบบ GPRS (SIM CARD) ยอดขายต่ำกว่า 300,000 บาทต่อเดือน เครื่องละ 1,000 บาทต่อเดือน
3. ร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งเครื่องรับรายการบัตร (EDC) ตามข้อ2. มียอดขายต่อเดือนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นให้
4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า สำหรับอุปกรณ์เครื่องรับบัตร (mPOS) เครื่องละ 2,500 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย (SIM Card) เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 150 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

Skip to content