วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การให้บริการพันธบัตรออมสิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การดำเนินการออกใบแทนพันธบัตรออมสินในกรณีชำรุดหรือสูญหาย ฉบับละ 50 บาท
2. การขอแยกหน่วยพันธบัตรออมสิน ฉบับละ 50 บาท
3. การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมสิน ฉบับละ 50 บาท
4. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรออมสิน ฉบับละ 50 บาท
5. การถอนเงินคืนก่อนครบกำหนด ฉบับละ 20 บาท
6. การโอนเงินพันธบัตรออมสินเข้าบัญชีเงินฝาก รายการละ 10 บาท
(1) เงินต้นพันธบัตรออมสิน รายการละ 10 บาท
(2) ดอกเบี้ยพันธบัตรออมสิน  

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

Skip to content