วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ > การให้บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศโดยธนาคารเป็นผู้ดำเนินการ

การให้บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศโดยธนาคารเป็นผู้ดำเนินการ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการด้านการนำเข้า (Import)  
(1) ค่าธรรมเนียมในการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Opening Commission)  
 (1.1) แบบเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable L/C) ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) เศษของระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) ให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(1.2) แบบหมุนเวียน (Revolving L/C) ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินตามคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตคูณด้วยจำนวนครั้งที่หมุนเวียน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(2) ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Amendment Commission)
 
(2.1) ในกรณีที่เพิ่มจำนวนเงิน และ/หรือ ต่ออายุ ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่เพิ่มและ/หรือระยะเวลาที่ต่ออายุต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) เศษของระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) ให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
 (2.2) ในกรณีอื่น ๆ 1,000 บาท ต่อฉบับ
(3) เอกสารสินค้าเข้าเลตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bills under L/C)  
(3.1) ค่าธรรมเนียมในการรับรองการชำระเงินตั๋วเงินที่มีระยะเวลาตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (Engagement Fee) ร้อยละ 2.50 ต่อปีของจำนวนเงินตามตั๋วเรียกเก็บ เมื่อมีการขอรับเอกสาร (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(3.2) ค่าธรรมเนียมจำนวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Overdrawn Commission) ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิต (เรียกเก็บเฉพาะกรณีค่าธรรมเนียมเกินกว่า 300 บาท)
(3.3) ค่าธรรมเนียมเลตเตอร์ออฟเครดิตหมดอายุ (Drawing Under Expired L/C) ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (เรียกเก็บเฉพาะกรณีค่าธรรมเนียมเกินกว่า 300 บาท)
(3.4) ค่าธรรมเนียมข้อผิดพลาดของเอกสาร (Discrepancy Fee) USD50 (หรือเทียบเท่า)
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทเรือ หรือตัวแทนเจ้าของเรือเพื่อรับสินค้า (Shipping Guarantee Fee) ฉบับละ 500 บาท ต่อเดือน เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน
(5) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับสินค้าตามใบสั่งปล่อยของสายการบิน หรือใบรับสินค้าก่อนได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Endorsing Delivery Order) 500 บาท ต่อฉบับ
(6) ค่าธรรมเนียมในการสลักหลัง B/L เฉพาะกรณีที่ลูกค้าได้รับโดยตรงจากผู้ขาย 500 บาท ต่อฉบับ
(7) ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าเข้า (Import Bills Collection)  
(7.1) ในกรณีธนาคารเป็นผู้เรียกเก็บ ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(7.2) ในกรณีโอนไปยังธนาคารอื่นให้เรียกเก็บจากธนาคารผู้รับโอน ร้อยละ 0.0625 ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 500 บาท)
(7.3) ค่าธรรมเนียมในการรับรองการชำระเงินสำหรับตั๋วเรียกเก็บแบบ D/P Term (Engagement Fee) ร้อยละ 2.5 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
 (7.4) ค่าธรรมเนียมในการคืนเอกสาร (Returned Items) USD100 ต่อฉบับ
2. การให้บริการด้านการส่งออก (Export)  
(1) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Advising Commission) 800 บาท ต่อฉบับ
(2) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Amendment Advising Commission) 800 บาท ต่อฉบับ
(3) ค่าธรรมเนียมในการขอยกเลิกเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Advising Commission) USD75 ต่อฉบับ
(4) ค่าธรรมเนียมในการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Transfer Commission)  
(4.1) Without Substitution ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 30,000 บาท)
(4.2) With Substitution ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 60,000 บาท)
(5) ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (Amendment of L/C Transfer Commission)  
(5.1) ในกรณีเพิ่มเงิน  
 – Without Substitution ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 30,000 บาท)
 – With Substitution
ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 60,000 บาท)
(5.2) ในกรณีแก้ไขอื่น ๆ 500 บาท ต่อฉบับ
(6) ค่าธรรมเนียมในการยืนยันเครดิต(Confirm L/C) ตามความเสี่ยงของธนาคารและประเทศผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(7) ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนการชำระเงิน (Reimbursement Fee) USD75 ต่อฉบับ
(8) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิตฉบับใหม่แทนฉบับเก่าที่สูญหาย (Commission on Re-Advise L/C /Amendment) 1,000 บาท ต่อฉบับ
(9) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตไปยังบุคคลที่ 3 (Assignment Fee)  
(9.1) ในกรณีมีคำสั่งโอนก่อนที่ธนาคารจะได้รับชำระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามเอกสารสินค้าออกที่ขอโอน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(9.2) ในกรณีมีคำสั่งโอนหลังจากที่ธนาคารได้รับชำระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ 1,000 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน
(10) ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินตามเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต(Negotiation Fee)  
(10.1) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้รับผลประโยชน์ 1,000 บาท สำหรับใบกำกับราคาสินค้าฉบับแรกและฉบับที่สอง ใบกำกับราคาสินค้าฉบับต่อไป ฉบับละ 300 บาท
(10.2) ในกรณีเรียกเก็บจาก Applicant ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD75)
(10.3) กรณีเป็นตั๋ว Restrict From
 
– Negotiation Fee USD50
– Commission in Lieu of Exchange ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงิน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD20)
(11) ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ (Collection Commission)  
(11.1) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้รับผลประโยชน์ (Drawer) 800 บาท ต่อฉบับ
(11.2) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้ซื้อ (Drawee)
ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD50)
(12) ค่าธรรมเนียมในการขอแก้ไขการขอเรียกเก็บเงิน (Amendment of Collection Instruction Commission) 500 บาท ต่อฉบับ
(13) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกไปยังบุคคลที่ 3 1,000 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน
(14) ค่าธรรมเนียมสำหรับเอกสารที่ไม่มีการชำระเงิน (Dishonors Bill Fee) 1,000 บาท ต่อฉบับ
(15) ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเอกสารสินค้าออก (Handling Charge for Dormant Collection Bills) เกินกว่า 2 เดือน (นับจากวันที่ในใบส่งเอกสารการเรียกเก็บ (Cover Letter) หรือจากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน) 500 บาท ต่อเดือน (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)
(16) ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอคืนเอกสารที่ตรวจสอบแล้วและไม่ส่งเรียกเก็บ (Returning Documents After Checking)  
(16.1) เอกสารเรียกเก็บตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 1,000 บาท
(16.2) ตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills For Collection) 800 บาท
3. บริการอื่น ๆ  
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น ทางสวิฟท์  
(1.1) สำหรับการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  
– MT 700 1,000 บาท ต่อฉบับ
– MT 701 400 บาท ต่อฉบับ
(1.2) สำหรับการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต 400 บาท ต่อครั้ง
(1.3) กรณีอื่น ๆ 400 บาท ต่อครั้ง
(2) ค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสาร (Courier Charges) ขั้นต่ำ 300 บาท/เรียกเก็บตามจริง
(3) ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน (Commission in Lieu of Exchange) ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงิน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(4) ค่าธรรมเนียมขอเอกสารย้อนหลัง กรณีเอกสารอายุ 3 เดือนขึ้นไป 500 บาท ต่อฉบับ
(5) ค่าเบี้ยปรับ Packing Credit กรณีที่ไม่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศภายใต้ Packing Credit ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่ไม่สามารถส่งมอบเงินตราต่างประเทศให้กับธนาคาร
(6) ค่าอากรแสตมป์/ค่าไปรษณีย์ เรียกเก็บตามจริง

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

Skip to content