วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ > การให้บริการจัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากภาพเช็คจากระบบการจัดการภาพเช็ค

การให้บริการจัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากภาพเช็คจากระบบการจัดการภาพเช็ค

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ผู้ฝากทั่วไป 100 บาทต่อชุด
ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ และหน่วยงานรัฐ ยกเว้นให้

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

Skip to content