วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ > การใช้เช็คธนาคารออมสินสำหรับผู้ฝากประเภทกระแสรายวัน

การใช้เช็คธนาคารออมสินสำหรับผู้ฝากประเภทกระแสรายวัน

การใช้เช็คธนาคารออมสินสำหรับผู้ฝากประเภทกระแสรายวัน ยกเว้น เช็คที่ไม่ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  ฉบับละ 15 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

Skip to content