วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ > การอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน / รับรองตั๋วแลกเงิน

การอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน / รับรองตั๋วแลกเงิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
(1) กรณีสมุดฝากเงิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน ร้อยละ 1.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน อัตราขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท
(2) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินว่างเปล่า ห้องชุด หรือหลักประกันอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เป็นหลักประกัน ร้อยละ 2.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน อัตราขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท
(3) กรณีหลักประกันตาม (1) และ (2) เป็นหลักประกัน ร้อยละ 1.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน อัตราขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท
(4) กรณียกเลิกไม่รับตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน ที่ขอให้ธนาคารทำการอาวัล/รับรอง ค่าบริการ ฉบับละ 500 บาท
(5) กรณีตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน ครบกำหนด และไม่มีผู้ทรงนำตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน มายื่นขอขึ้นเงินกับธนาคาร ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมปรับการไม่นำส่งคืนต้นฉบับตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน ที่ครบกำหนด ร้อยละ 2.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน
ผู้สั่งจ่าย / ผู้ออกตั๋วเงินต้องเสียค่าอากรแสตมป์บนตั๋วเงินและสัญญาคู่ฉบับ ในอัตราตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

Skip to content