วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ > การออกหนังสือรับรองภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

การออกหนังสือรับรองภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  ฉบับละ 100 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป

Skip to content