วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

การรับรองสำเนารายการเคลื่อนไหว

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
สมุดฝากเงินออมสิน เล่มละ 10 บาท
สลากออมสินพิเศษ ฉบับละ 10 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป