วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)

 

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
2.8.1 รับชำระผ่านเคาน์เตอร์  
(1) เทศบาลตำบลเนินพระ มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โรงเรียนไทรน้อย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และบริษัทสบายใจแคปปิตอลจำกัด ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท
(2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท
และส่วนที่เกินของ 500,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท
(3) การรับชำระค่าลงทะเบียนของ สถาบันพระปกเกล้า   ทั่วประเทศ รายการละ 8 บาท
(4) การรับชำระค่าบริการของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ศูนย์ส่งเสริมฯภาค1-11(ศภ) และภาค12(สพค.)) การประปานครหลวง (ค่าน้ำประปา และ ค่าติดตั้งประปาใหม่) การไฟฟ้านครหลวง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนอาชีวศึกษา กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทียูโดเรสซิเดนท์เชียลคอมเพล็กซ์ กองทุนการออมแห่งชาติ(จัดพิมพ์ใบแจ้งยอด Statement) โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนบ้านค่าย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี โรงเรียนกวดวิชาธนพงษ์ โรงเรียนเอกอโยธยา โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โรงเรียนพลวิทยา โรงเรียนกวดวิชาสมาร์ทนครศรีธรรมราช โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล-4-มหาราช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนคลองลานวิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร-จังหวัดน่าน โรงเรียนสวีวิทยา โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์อรภัย โรงเรียนเมืองหลังสวน โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนนาน้อย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนอนุบาลสตูล โรงเรียนไชยาวิทยา โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โรงเรียนปะทิววิทยา โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ โรงเรียนมาบอำมฤต โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี โรงเรียนสา โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โรงเรียนสตรีทุ่งสง (เงินบำรุงการศึกษา/โครงการความสามารถพิเศษด้านวิทย์-คณิต/โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต/โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาจีน) วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง วิทยาลัยทองสุข วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว วิทยาลัยอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคตรัง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมืองพัทยา เทศบาลตำบลนากลาง เทศบาลเมืองจันทนิมิต เทศบาลตำบลอาจสามารถ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัท พรประเสริฐออโต้ลิส จำกัด บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด บริษัทเอ็กซ์ตร้า อินเตอร์รัน จำกัด บริษัท นครหลวง ลิสซิ่ง จำกัด บริษัททีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์จำกัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)(ค่าโทรศัพท์ประจำที่ Fixed line) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (บัตรลดหนี้) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เงินสนับสนุนโครงการสวัสดิการ ชพค./ชพส.) ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(5) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ธนะแคปปิตอล จำกัด (สินเชื่อ/เช่าซื้อ สาขาธนะชัย/สาขาธนะโชติขอนแก่น/สาขาธนะโชติสารคาม/สาขาธนะภูมิขอนแก่น/สาขาธนะภูมิชัยภูมิ/สาขาธนะเอก/สาขาศิริวัฒน์) ทั่วประเทศ รายการละ 12 บาท
(6) ธนาคารออมสิน (การรับชำระเงินงวดเช่าซื้ออิสลาม) กรมสรรพากร (การรับชำระภาษีบุคคลธรรมดา) และกรมสรรพสามิต (การรับชำระภาษี) ทั่วประเทศ รายการละ 15 บาท
(7) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ รายการละ 15 บาท
และส่วนที่เกินของ 50,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท
(8) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บัตรเครดิต KTC) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ไอทีทีพี จำกัด บริษัท ไทยโตโยเทค จำกัด บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท จักรวาล คาร์เซ็นเตอร์ (2016) จำกัด บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด(สินเชื่อ/เช่าซื้อ)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด(สินเชื่อ/เช่าซื้อ) บริษัทอีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์จำกัด(ค่าเบี้ยประกัน) บริษัทเบสท์ เซอร์วิส เปย์เม้นจำกัด หมู่บ้านจัดสรร “ร้อยพฤกษา” โรงเรียนท่าอิฐศึกษา และบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(9) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด เขตจังหวัดศรีสะเกษ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(10) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท เอ็ม – วัน ลิสซิ่ง (เวียงสระ) จำกัด และบริษัท เอ็ม – วัน ลิสซิ่ง (บ้านนาสาร) จำกัด เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(11) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ชูเกียรติลิสซิ่ง จำกัด เขตจังหวัดปัตตานี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(12) การรับชำระค่าบริการของบริษัท วชิรมอเตอร์ไบค์ จำกัด และ ต.อุดมทรัพย์ มอเตอร์คาร์ เขตจังหวัดพิษณุโลก รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(13) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ทีเคเอส คอนโดมิเนียม จำกัด และ บริษัท เค.เอส.เอ็ม. บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด เขตจังหวัดขอนแก่น รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(14) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัดบริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด และบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (สินเชื่อ/เช่าซื้อ) เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(15) การรับชำระค่าบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์ เขตจังหวัดกาฬสินธุ์ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(16) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ดุสิตออโต้เซลล์ จำกัด และบริษัท ชูเกียรติลิสซิ่ง กระบี่ จำกัด เขตจังหวัดกระบี่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(17) การรับชำระค่าบริการของบริษัท เอ.พี.พี. โปรคเกอร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด และบริษัท เอทีเอ็ม จำกัด เขตจังหวัดสงขลา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(18) การรับชำระค่าบริการของบริษัท เอส – สปีด ลิสซิ่ง จำกัด เขตจังหวัดนครสวรรค์ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(19) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (สินเชื่อ/เช่าซื้อ Finwiz) บริษัท ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ จำกัด บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด บริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด บริษัทไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการปกครอง เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(20) การรับชำระของ บริษัท ชูเกียรติมอเตอร์(1996)จำกัด เขตจังหวัดสงขลา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(21) การรับชำระของ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ และโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เขตจังหวัดกระบี่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(22) การรับชำระของ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี (เงินบำรุงการศึกษา) เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(23) การรับชำระค่าบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ค่าลงทะเบียนเรียน) เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(24) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด เขตจังหวัดกำแพงเพชร รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
การรับชำระค่าบริการตาม (7) – (24) แต่ละรายการเกินกว่า 50,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง โดยเพิ่มอีกร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท
(25) การรับชำระค่าบริการของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ค่าโทรคมต่างประเทศ) เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(26) การรับชำระค่าบริการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
และส่วนที่เกินของ 50,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน แต่ไม่เกินรายการละ 100 บาท
(27) การรับชำระค่าบริการของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
(27.1) ค่าบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลฯ
– หนังสือรับรองนิติบุคคลฯ (e-Certificate)
– สำเนาเอกสารนิติบุคคลฯ
รายการละ 150 บาท ทั่วประเทศ
1-5 หน้าแรก 100 บาท
หน้าถัดไปหน้าละ 20 บาท ทั่วประเทศ
(27.2) ค่าธรรมเนียมหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured) รายการละ 15 บาท ทั่วประเทศ
(ยกเว้นค่าสืบค้นข้อมูล /เพิกถอนสัญญาหลักประกันฯ ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
(28) การรับชำระค่าธรรมเนียม dStatement ธนาคารออมสิน รายการละไม่เกิน 75 บาท ต่อบัญชี
(29) การชำระเงินเข้าส่วนกลาง ของ  
(29.1) โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)(นำเงินเข้าส่วนกลาง) รายการละ 10 บาท ทั่วประเทศ
และคิดค่าธรรมเนียมส่วนที่เกิน 400,000 บาท เพิ่มอีกร้อยละ 0.1 แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท
(29.2) การรับชำระค่าบริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยการนำเงินเข้าส่วนกลาง เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว มีเงื่อนไขดังนี้
(1) จำนวนเงินรับชำระไม่เกิน 50,000 บาท รายการละ 10 บาท
(2) จำนวนเงินรับชำระมากกว่า 50,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 20 บาท
(3) จำนวนเงินรับชำระมากกว่า 100,000 บาท ไม่เกิน 150,000 บาท รายการละ 30 บาท
(4) จำนวนเงินรับชำระมากกว่า 150,000 บาท ไม่เกิน 200,000 บาท รายการละ 40 บาท
(5) จำนวนเงินรับชำระมากกว่า 200,000 บาท ไม่เกิน 250,000 บาท รายการละ 50 บาท
(6) จำนวนเงินรับชำระมากกว่า 250,000 บาท ไม่เกิน 300,000 บาท รายการละ 60 บาท
(7) จำนวนเงินรับชำระมากกว่า 300,000 บาท ไม่เกิน 350,000 บาท รายการละ 70 บาท
(8) จำนวนเงินรับชำระมากกว่า 350,000 บาท ไม่เกิน 400,000 บาท รายการละ 80 บาท
(9) จำนวนเงินรับชำระมากกว่า 400,000 บาท ไม่เกิน 450,000 บาท รายการละ 90 บาท
(10) จำนวนเงินรับชำระมากกว่า 450,000 บาท ไม่เกิน 500,000 บาท รายการละ 100 บาท
(29.3) บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นำส่งเงินตัวแทนตู้บุญเติม รายการละ 10 บาท ทั่วประเทศ
(30) การรับชำระค่าบริการของ ธนาคารออมสิน (เงินกู้กองทุนพัฒนาชนบท / เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต / บัตรเครดิต / บัตรเงินสดออมสิน) กรมสรรพากร (การรับชำระเงินคืน กยศ.) บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)(โครงการ Bancassurance) บริษัทมีที่ มีเงินจำกัด มูลนิธิพระครูบาน้อยเขมปัญโญ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคตราด (ค่าลงทะเบียนเรียน/เงินบำรุงการศึกษา) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(บัตรสินเชื่อเข้มแข็ง) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด (สินเชื่อสหกรณ์/ซื้อหุ้นพิเศษสหกรณ์/เงินฝากเข้าบัญชีสหกรณ์) และบริการ GSB Corporate Internet Banking[COIB] ยกเว้นค่าธรรมเนียม
2.8.2 การรับชำระผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเครื่องฝาก – ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM – Recycle) ของธนาคาร ออมสิน โดยใช้บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์ บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท ไลฟ์ บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท แคร์ GSB GEN CARD GSB GEN CARD Limited บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์ บัตรเดบิต ออมสิน เบสิค และบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ธนาคาร ออกใช้และให้บริการ ธนาคารออมสิน (บริการลงทะเบียน GSB PromtPay / เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต /บัตรเงินสดออมสิน /บัตรเครดิต) การไฟฟ้านครหลวง กรมสรรพากร(การรับชำระภาษีบุคคลธรรมดา) การประปานครหลวง (ค่าน้ำประปา / ค่าติดตั้งประปาใหม่) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (เติมเงินบัตร Easy Pass) กรมสรรพสามิต (การรับชำระภาษี) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ศูนย์ส่งเสริมฯภาค1-11(ศภ) /ภาค12(สพค.)) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัททหารไทยธนชาตโบรกเกอร์จำกัด บริษัทซีไอเอ็มบีไทยออโต้จำกัด บริษัทไมด้า แอสเซ็ท จำกัด(มหาชน) บริษัทไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน)(บัตรเครดิต KTC) บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(บัตรเครดิตKTC-GSB) บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด บริษัททรู มันนี่ จำกัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท 123 เซอร์วิส จำกัด บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามข้อตกลง ระหว่างธนาคารกับหน่วยงานพันธมิตร
2.8.3 การให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต  
การให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนิติบุคคล ( GSB Corporate Internet Banking) อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามข้อตกลง ระหว่างธนาคารกับหน่วยงานพันธมิตร
2.8.4. การให้บริการ Mobile Banking (MyMo) อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามข้อตกลง ระหว่างธนาคารกับหน่วยงานพันธมิตร
Skip to content