วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการฝากถอนและการโอนเงิน > การฝากถอนเงินต่างสาขาของเงินฝากออมสิน และเงินฝากกระแสรายวัน

การฝากถอนเงินต่างสาขาของเงินฝากออมสิน และเงินฝากกระแสรายวัน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การฝากถอนเงินต่างสาขาที่มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน หมื่นละ 10บาท ต่อครั้ง เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
2. การฝากถอนเงินต่างสาขาในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับสาขาในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
3. การฝากถอนเงินต่างสาขาตาม 1. หากมิได้ถอนโดยใช้บัตร ATM ให้เรียกเก็บค่าคู่สายเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท
สำหรับการฝากเงินต่างสาขาโดยใช้เครื่องฝากเงินอัตโนมัติให้เรียกเก็บ ดังนี้  
(1) การฝากเงินต่างสาขาที่มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน ครั้งละ 20 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่ฝากผ่านเครื่อง
(2) การฝากเงินต่างสาขาในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
(1) จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท รายการละ 50 บาท
(2) จำนวนเงินมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท รายการละ 60 บาท
(3) จำนวนเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท รายการละ 70 บาท
(4) จำนวนเงินมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท รายการละ 80 บาท
(5) จำนวนเงินมากกว่า 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รายการละ 90 บาท
(6) จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 65,000 บาท รายการละ 100 บาท
(7) จำนวนเงินมากกว่า 65,000 บาท แต่ไม่เกิน 80,000 บาท รายการละ 110 บาท
(8) จำนวนเงินมากกว่า 80,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 120 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

Skip to content