GSB Reward Point แลกรับ Magic Gift Voucher

ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2567 หรือจนกว่าของจะหมด

แชร์

57.gsb Reward Point แลกรับ Voucher 731

Cenpay 2024 Creat 01

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น)

 • แจ้งความประสงค์การนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกรับ Magic Gift Voucher ผ่านช่องทาง
 • GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8888 และ
 • GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
 • อัตราการแลกคะแนนขั้นต่ำ 5,500 คะแนน รับบัตร Magic Gift Voucher มูลค่า 500 บาท (บัตรมูลค่า 100 บาท จำนวน 5 ใบ) เพิ่มได้ทุก 5,500 คะแนน
 • จำกัดจำนวน 5,000 ใบ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • ธนาคารจะจัดส่ง Magic Gift Voucher ถึงผู้ถือบัตรตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีของผู้ถือบัตร โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่แจ้งความประสงค์
 • ณ วันที่แจ้งความประสงค์ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิก ไม่ผิดนัดชำระ และต้องมีคะแนนสะสม GSB Reward Point เพียงพอ
 • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เงื่อนไขการใช้ Magic Gift Voucher ตามที่บริษัทกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมโครงการข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารเป็นอันสิ้นสุด

 


แชร์