หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > คะแนนสะสม > แลกคะแนนสะสมกับ GSB Reward Point พร้อมรับสินค้ามากมาย

แลกคะแนนสะสมกับ GSB Reward Point พร้อมรับสินค้ามากมาย

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

แชร์

Gsb Rewards Npro 2024 731

Gsb Rewards Npro 2024 01 (1)

Gsb Rewards Npro 2024

Gsb Rewards Npro 2024

 

Gsb Rewards Npro 2024

Gsb Rewards Npro 2024

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภทเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกรับสินค้าผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8888 และ GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
  • ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถแลกรับสินค้าได้ 2 วิธี คือ ใช้คะแนนสะสมตามที่ระบุในสินค้าแต่ละรายการเพียง
    อย่างเดียว หรือใช้คะแนนสะสมพร้อมเพิ่มเงินตามจำนวนที่ระบุในสินค้าแต่ละรายการ โดยธนาคารจะทำการเรียกเก็บเงินที่เพิ่มผ่านบัตรเครดิต และแจ้งให้ทราบในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ต่อไป
  • ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • การนำคะแนนสะสมมาแลกรับสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการแลกสินค้าแต่ละประเภทและตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอหรือผิดนัดชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำขอแลกสินค้านั้น ๆ ตามดุลยพินิจของธนาคาร
  • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ธนาคารจะแจ้งให้ บริษัท เอ็น โปร มาเก็ตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรแจ้ง ภายในสามสิบ (30) วัน นับถัดจากวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งนี้ต้องเป็นการส่งภายในประเทศเท่านั้น ยกเว้นสินค้าบางรายการที่ผู้ถือบัตรต้องไปติดต่อขอรับสินค้าหรือขอรับบริการตามสถานที่ที่ระบุไว้

แชร์