หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > คะแนนสะสม > GSB Reward Point แลกรับ เครดิตเงินคืน (Cashback)

GSB Reward Point แลกรับ เครดิตเงินคืน (Cashback)

ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2567

แชร์

Thumb Point To Cashback 731

2 Cash Back Create A4

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น)

อัตราการแลกคะแนน : GSB Reward Point 1,200 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน (Cashback) 100 บาท เพิ่มได้ทุก 1,200 คะแนน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม GSB Reward Point

  • ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกเงินบริจาคผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8888 และ GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
  • อัตราการแลกคะแนนขั้นต่ำ 1,200 คะแนน แลกเครดิตเงินคืน (Cashback) 100 บาท เพิ่มได้ทุก 1,200 คะแนน
  • ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่แลกคะแนนภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่แจ้งความประสงค์
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

แชร์