หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > คะแนนสะสม > แลกคะแนนสะสม กับ GSB Reward Point

แลกคะแนนสะสม กับ GSB Reward Point

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

แชร์

Gsb Reword

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2567

 Aw Gsb Rewardscatalog 23 Update Creat P1 07

 Aw Gsb Rewardscatalog 23 Update Creat P2 08

 Aw Gsb Rewardscatalog 23 Update Creat P5 11

 Aw Gsb Rewardscatalog 23 Update Creat P4 10

 Aw Gsb Rewardscatalog 23 Update Creat P3 09

 Aw Gsb Rewardscatalog 23 Update Creat P6

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภทเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกรับสินค้าผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8888 และ GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
  • ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถแลกรับสินค้าได้ 2 วิธี คือ ใช้คะแนนสะสมตามที่ระบุในสินค้าแต่ละรายการเพียง
    อย่างเดียว หรือใช้คะแนนสะสมพร้อมเพิ่มเงินตามจำนวนที่ระบุในสินค้าแต่ละรายการ โดยธนาคารจะทำการเรียกเก็บเงินที่เพิ่มผ่านบัตรเครดิต และแจ้งให้ทราบในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ต่อไป
  • ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • การนำคะแนนสะสมมาแลกรับสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการแลกสินค้าแต่ละประเภทและตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอหรือผิดนัดชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำขอแลกสินค้านั้น ๆ ตามดุลยพินิจของธนาคาร
  • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ธนาคารจะแจ้งให้ บริษัท พริวิลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรแจ้ง ภายในสามสิบ (30) วัน นับถัดจากวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งนี้ต้องเป็นการส่งภายในประเทศเท่านั้น ยกเว้นสินค้าบางรายการที่ผู้ถือบัตรต้องไปติดต่อขอรับสินค้าหรือขอรับบริการตามสถานที่ที่ระบุไว้

แชร์