วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่งและคู่มือ > ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 529 ว่าด้วยการพัสดุ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
Skip to content