วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง เช่าใช้ระบบงาน PDPA เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR เรื่อง เช่าใช้ระบบงาน PDPA เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

98,172,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

98,096,000.00

วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content